|  SRBENG

PROBILLING

Probilling je aplikativno rešenje obračuna i naplate potraživanja od klijenata po osnovu izvršenih usluga, korišćenja resursa i sl.

Funkcije informacionog sistema pelen su grupisane na sledeći način:

•  Podsistem pretplatničkih odnosa (evidentiranje i ažuriranje podataka o karakteristikama potrošača u funkciji očitavanja mernih uređaja, obračuna i naplate električne energije);

•  Podsistem mernih uređaja (evidentiranje i ažuriranje tehničkih podataka o mernim uređajima, njihovo praćenje kroz tehnološke faze postavljanja kod potrošača, redovnog očitavanja, zamene, baždarenja i odjave uz podatke o istoriji mernog uređaja);

•  Tarifni sistem (evidentiranje i ažuriranje podataka elementima obračuna i tarifnim stavovima);

•  Podsistem obračuna i naplate, koji se deli na sledeće podsisteme:
- Obračun i naplata kategorija potrošača - domaćinstva
- Obračun ostalih kategorija potrošača (naplata i saldo konta ovih kategorija potrošača su deo aplikacije Finansijsko knjigovodstvo).

Probilling paketi info.

NAZIV LICENCI KARAKTERISTIKE
LICENCA ZA APLIKATIVNI SERVER jednaka broju servera u sistemu
LICENCA ZA BAZU PODATAKA oracle baza podataka, može se koristiti i besplatna baza za manje klijente
STANDARDNA PROBILLING LICENCA jednaka broju korisnika
ODRŽAVANJE LICENCI korisnik dobija sve dopune i nove verzije
RAZVOJNA LICENCA korisnik ima prava da dorađuje softver