ASPECT

Aspect is a modular ERP system used to manage resources of business processes. The system is based on Oracle technology. When it comes to customers with lower amount of work, it is possible to use a free Oracle database. Standard Aspect license includes the right to use the software and it is sold based on the number of users in the company.

Aspect solution consists the following modules:

•  FINKO - Main book of Customer and Supplier Analytics including Drive Accounting

•  FIPOS - Financial Operations Module

•  MATPOS - Material Accounting Module

•  OSA - Fixed Assets Recording Module

•  KAD - Human Resource Management Module

•  ZARADE - Payroll Module

•  Drive Accounting Module

•  Risk Management in the Workplace Module

•  Occupational Medicine Module

•  Support of Public Procurement Module - eNABAVKE

•  AMM - Maintenance of Facilities and Equipment Module

ASPECT moduls info.

FINKO

Glavna knjiga sa analitikom kupaca i dobavljača i pogonskim knjigovodstvom

Softverski paket FINKO predstavlja centralni podsistem integralnog poslovnog informacionog sistema. Realizovan je na osnovu Jugoslovenskog Računovodstvenog Standarda (JRS). Podaci u ovu aplikaciju dolaze u obliku finansijskih naloga direktnim unošenjem, ili iz ostalih podsistema (materijalno knjigovodstvo, knjigovodstvo sitnog inventara, osnovnih sredstava itd.). Osnovni elementi aplikacije su:

•  Unos, knjiženje i kontrola finansijskih naloga (naloga za knjiženje) u Glavnu knjigu
•  Preuzimanje automatski kreiranih naloga iz ostalih podsistema (materijalno knjigovodstvo, knjigovodstvo osnovnih sredstava...) za knjiženje u Glavnu knjigu
•  Povezivanje stavki i Izvod otvorenih stavki za analitička konta
•  Pregledi finansijskih stanja sintetičkih i analitičkih konta
•  Analitičke kartice
•  Izveštaji (dnevnik prometa, bruto bilansi sintetike i analitike, nalozi, analitičke kartice, dugovanja kupaca, potraživanja dobavljača, IOS, zaključne kartice, pregledi stanja po mestima troškova, ...)
•  Održavanje nomenklatura (šifarnika), kontnog plana, organizacione strukture
•  Formiranje početnog stanja (zaključivanje poslovne godine)
•  Administracija nad podacima u aplikaciji

FIPOS

Finansijko poslovanje-FIPOS je integralni deo programskog paketa sistema poslovnih aplikacija Aspect . Razvijen je sa namerom da korisnicima omogući komforno i sveobuhvatno vođenje poslovnih knjiga u domenu finansija, automatizaciju poslovnih procesa kao i analiziranje skupa finansijskih promena sa kvalitetnim izveštavanje. Osnovne funkcije FIPOS-a obezbeđuju kompletno praćenje finansijskih tokova podataka preduzeća, od evidentiranja ulazne finansijke dokumentacije, njenog praćenja i obrade, pa sve do prikaza realne finansijske slike preduzeća.

Šta softverski paket FIPOS može ponuditi korisnicima?

Funkcionalnosti FIPOS sistema odnose se na uredno vođenje evidencije o potraživanjima i obavezama, praćenje i upravljanje u domaćoj i ino. valuti.

•  Vođenje evidencije u domaćim i stranim valutama
•  Definisanje šema knjiženja
•  Tabelarni i detaljni pregledi podataka
•  Izveštaji u formatima PDF,WORD,EXCELL
•  Storniranje dokumenata
•  Automatski upis u PDV knjige (ulazni i izlazni PDV)
•  Automatsko kreiranje PDV prijave
•  Ručno i automatsko knjiženje u glavnu knjigu finansija
•  Kontola žiro računa, poziva na broj odobrenja po modulu
•  Elektronsko punjenje izvoda(HALCOM I PEXIM sistem)
•  Nalozi za plaćanje(HALCOM I PEXIM sistem)

MATPOS

Softverski paket MATPOS obuhvata funkcije vezane za magacinsko poslovanje, materijalno knjigovodstvo, nabavku i vezu sa finansijskim knjigovodstvom. Aplikacija je jedan od podsistema integralnog informacionog sistema. Sistem MATPOS obuhvata praćenje finansijskih i materijalnih tokova u preduzeću, vrši kompletan obračun materijala, odnosno, skladišnog poslovanja (ulaz, izlaz i stanje), evidenciju ulaza i izlaza, stanja materijala u eksploataciji i sinhronizovan je sa ostalim funkcijama u preduzeću.

Paket se sastoji od sledećih podsistema:
Podsistem Magacina obuhvata

•  izdavanje dokumenata ulaza u magacin
•  izdavanje dokumenata izlaza iz magacina
•  izdavanje medjumagacinskih dokumenata
•  evidenciju i ažuriranje zaliha u magacinu
•  evidentiranje minimalnih i optimalnih količina za pojednine artikle i obaveštavanje kada su zalihe pale ispod njih
•  ispravku magacinskih dokumenata
•  popis i formiranje naturalnih popisnih listi
•  pregled i izvešaje po raznim kriterijumima (lager liste, dnevnik prometa..)
•  pregled stanja na nivou magacina, dela preduzeća ili čitavog preduzeća

Podsistem Materijalnog obuhvata

•  evidentiranje ulaznih faktura
•  obradu ulaznih dokumenata nastalih u magacinu
•  evidenciju cena po kojima je materijal ušao u magacin
•  evidentiranje zavisnih troškova, kalkulacija cene na osnovu zavisnih troškova
•  obradu izlaznih dokumenata nastalih u magacinu
•  proračun prosečne cene po kojoj materijal izlazi iz magacina
•  knjiženje dokumenata na osnovu unapred definisane šeme knjiženja
•  formiranje naloga za prenos u glavnu knjigu
•  evidentiranje dokumenta korekcije i njegovo naknadno knjiženje u glavnoj knjizi
•  storniranje dokumenata u materijalnom
•  pregledi i izveštaji po raznim kriterijumima (dnevnik prometa, dnevnik promena, kartica...)
•  pregledi na nivou magacina, dela preduzeća ili čitavog preduzeća

Podsistem Sitnog inventara obuhvata

•  obradu dokumenata ulaza sitnog inventara u eksploataciju
•  obradu dokumenata izlaza sitnog inventara iz eksploatacije
•  obradu dokumenata prenosa sitnog inventara sa korisnika na korisnika
•  praćenje zaduženja sitnog inventara kod korisnika (lica, vozila, ekipa, trafostanica, alatnica ili nekih drugih objekata) i formiranje materijalnih naloga, kao i automatsko knjiženje u Glavnu knjigu
•  popis sitnog inventara
•  formiranje pregleda i izveštaja po raznim kriterijumima

OSA

Aplikacija OSA omogućuje korisnicima da obavljaju najvažnije procese u vezi osnovnih sredstava i zadovoljava visoke kriterijume kada su u pitanju funkcionalnost, pouzdanost, upotrebljivost, efikasnost, održavanje, prenosivost itd. Takodje, obuhvata i analitičku evidenciju osnovnih sredstava i predstavlja jedan od podsistema integralnog informacionog sistema.

Osnovni procesi koji su realizovani u aplikaciji OSA su:

•  Evidentiranje osnovnog sredstva, izmena matičnih podataka, aktiviranje osnovnog sredstva, automatsko formiranje naloga za knjiženje
•  Povećanje vrednosti osnovnog sredstva, automatsko formiranje naloga za knjiženje
•  Smanjenje vrednosti osnovnog sredstva, automatsko formiranje naloga za knjiženje
•  Isknjiženje osnovnog sredstva koje obuhvata i konačan obračun amortizacije i konačan otpis obračunate amortizacije sredstva, automatsko formiranje naloga za knjiženje
•  Obračun amortizacije (predračun, periodični obračun i konačan obračun)
•  Otpis sredstava na osnovu obračunate amortizacije u toku i na kraju godine, automatsko formiranje naloga za knjiženje
•  Obračun poreske amortizacije
•  Popis osnovnih sredstava - formiranje naturalnih popisnih lista, ažuriranje popisnih lista u bazi iz popisnog stanja, utvrdjivanje i štampanje viškova i manjkova, formiranje konačnih popisnih lista osnovnih sredstava
•  Formiranje opšteg naloga za knjiženje svih promena koje podležu knjiženju u određenom periodu za datu vrstu finansijskog dokumenta
•  Pregledi i izveštaji - stanja osnovnih sredstava (knjige) po kontima i nomenklaturnim grupama, po amortizacionim grupama, po lokacijama, mestima troška, zaduženim licima, dobavljačima, pregled novih sredstava, sredstava u pripremi, isknjiženih sredstava, stanja po poreskim grupama, uvid u obračunatu amortizaciju po kontima i mestima troška, uvid u početno stanje, pregled dokumenata promene, analitička kartica, dnevnik promena, štampanje izveštaja
•  Održavanje i ažuriranje korisničkih klasifikatora i nomenklatura (kontni plan, nomenklaturne grupe, amortizacione grupe, lica, partneri, mesta troška, lokacije, organizacione celine itd.)
•  Administratorske funkcije – formiranje početnog stanja, uvid u početno stanje, održavanje i ažuriranje nomenklatura i klasifikatora koji su od vitalnog značaja za rad aplikacije, pretraživanja-upiti, štampanje...

KAD

Softverski paket KAD obuhvata poslove evidentiranja podataka o radnicima i praćenja promena u kadrovskoj strukturi preduzeća. Povezana je sa ostalim delovima Aspect Erp sistema.

Paket se sastoji od tri podsistema:

•  organizacioni menadžment
•  kadrovska administracija
•  izveštavanje

Organizacioni menadžment:

•  ažuriranje posla
•  održavanje i prikazivanje kataloga poslova,
•  ažuriranje radnog mesta,
•  ažuriranje organizacionih jedinica,
•  održavanje i prikazivanje organizacione strukture preduzeća

Kadrovska administracija:

•  Unos, održavanje i prikazivanje ličnih podataka zaposlenih
•  Generisanje izveštaja o kadrovskoj strukturi, radnoj istoriji
•  Zasnivanje radnog odnosa na određeno ili neodređeno vreme
•  Privremeno i povremeno obavljanje poslova
•  Ponovno zapošljavanje prethodno zaposlenih radnika
•  Utvrđivanje radnog mesta
•  Promena radnog mesta u okviru i izvan organizacione jedinice, promena platnog razreda
•  Promena radnog mesta zbog sindikalnih obaveza, Privremena promena radnog mesta
•  Godišnji odmor, plaćeno odsustvo, neplaćeno odsustvo, povratak sa odsustva
•  Obaveštavanje rukovodioca kada broj radnika na odsustvu prelazi dozvoljeni limit
•  Odlazak na bolovanje, odlazak na bolovanje kao uzrok povreda na radu
•  Privremena suspenzija radnog odnosa, praćenje disciplinskih mera
•  Prekid radnog odnosa (sa i bez otpremnine), prestanak radnog odnosa na zahtev zaposlenog
•  Odlazak u penziju po sili zakona (sa i bez otpremnine), odlazak u invalidsku penziju, redovni odlazak u penziju
•  Mirovanje radnog odnosa

Izveštavanje:

•  Broj zaposlenih, odliv i priliv zaposlenih, trendovi, analize i izveštaji
•  Izveštaj o planu radne snage
•  Izveštaj o delimično sposobnim i nesposobnim radnicima i invalidima rada
•  Izveštaj o odsustvima s posla
•  Izveštaj o upražnjenim radnim mestima i parametri za njihovu popunu (vreme potrebno za pronalaženje potrebnog kadra, cena rada i prosečno vreme zadržavanja na datom radnom mestu)
•  Izveštaj o kvalifikacionoj i obrazovnoj strukturi zaposlenih po organizacionim jedinicima, radnim mestima itd.

ZARADE

Program za obračun zarada je program koji vrši obračun zarada, naknada zarada (na teret preduzeća ili fonda), dodataka na zaradu, poreza, doprinosa, kredita, sindikalne članarine, samodoprinosa i putnih troškova, kao i formiranje M4 obrasca na kraju godine.

Program omogućava definisanje šifarnika odredjenih zakonom za:

Vrstu rada:

•  redovan
•  prekovremeni
•  rad u smeni
•  noćni rad
•  rad na praznik...

Odsustva sa rada:

•  godišnji odmor
•  plaćena odsustva
•  prevremena spračenost usled povreda na radu, profesionalnih bolesti
•  privremena sprečenost usled bolesti na teret poslodavca i drugih isplatioca
•  porodiljska odsustva...

Vrstu obustava
Postupak obračuna po bruto principu

Broj obračuna u mesecu je neograničen (više akontacija, odnosno razlika), uz obavezu postojanja jednog konačnog obračuna. Postupak obračuna po bruto principu

Program takodje omogućava:

•  automatsko generisanje pojedinačnih poreskih prijava i pratećih specifikacija, analitički po delovima preduzeća i radnim celinama (prema sopstvenoj odluci) za sve vrste ličnih primanja
•  automatsko generisanje godišnje poreske prijave PPP sa predhodnim potvrdama poslodavca za zaposlene i ostala fizička lica primaoca prihoda o ostvarenim ličnim primanjima i oporezovanim prihodima u skladu sa zakonom
•  arhiviranje obračuna - posle svakog novog obračuna, predhodni obračun postaje vidljiv ali neaktivan
•  automatsko generisanje M4 i pratećih specifikacija po mestima rada

Program je korisnički orijentisan i izuzetno brzo ga korisnik savladava. Zahvaljujući visokom nivou parametrizovanja sam operater može ga efikasno uskladjivati sa novodonešenim propisima i parametrima.
Zahvaljujući modularnosti programa mogu se uvesti različiti nivoi poslova (odnosno operatera) koji će sistemom Oracle lozinki i rola, administracijom korisnika i menija, imati unapred definisanu kontrolu pristupa podacima, odnosno uvida u podatke. Redovnim backup-om podataka omogućava se da se, ukoliko računar na kome je server otkaže, u roku od 1 sata podigne isti sistem sa svim podacima na rezervnom serveru i uradi obrada.
Kao izlaz iz ovog sistema dobijaju se svi izveštaji potrebni za isplatu zarada, kao i za knjiženja i analize. Po zahtevu korisnika, izveštaji koji nisu zakonski propisani mogu se uskladiti sa potrebama konkretnog preduzeća. Isto tako, podaci mogu biti konvertovani u većinu standardnih formata koji se mogu koristiti kao ulaz u neke druge aplikacije, u drugim sistemima.

AMM

Softverski paket za podršku održavanju objekata i opreme (u nastavku Aplikacija AMM) obuhvata:

•  Poslove pripreme i realizacije tekućeg održavanja i investicionog održavanja (remonta)
•  Pripremu i realizaciju poslova koji su posledica havarija
•  Formiranje godišnjih i mesečnih planova tekućeg održavanja i investicionog održavanja (remonta)
•  Automatsko formiranje radnih naloga i naloga za rad
•  Praćenje troškova vezanih za navedene poslove

Modul za upravljanje rizicima na radu

Modul Upravljanje rizicima na radu, namenjen je službama koja se bave bezbednošću, zdravljem na radu i zaštitom od požara. Program omogućava vođenje neophodnih evidencija iz pomenutih oblasti u cilju zadovoljavanja zakonskih odredbi, kao i poboljšanja kvaliteta poslovanja. Glavne funkcionalnosti koje aplikacija pruža su kreiranje uputa za preglede, evidencija izdavanja lične zaštitne opreme i evidencija opreme za rad.

Kroz aplikaciju je moguće ažurirati šifarnike neophodne za lakše vođenje evidencija. Neki od njih su:

•  šifarnik opreme (svih tipova),
•  šifarnik fizičkih lokacija unutar preduzeća,
•  šifarnik utvrđenih opasnosti i štetnosti za radno mesto,
•  šifarnik profesionalnih bolesti,
•  šifarnik medicinskih ustanova,
•  šifarnik opasnih materija,
•  šifarnik specifičnih pregleda i grupa specifičnih pregleda, itd.

Aplikacija podržava vođenje svih 14 evidencija propisanih Pravilnikom o evidencijama u oblasti bezbednost i zdravlje na radu, i to su:

•  evidencija o radnim mestima sa povećanim rizikom,
•  evidencija o obavljenim lekarskim pregledima zaposlenih koji su raspoređeni na radna mesta sa povećanim tizikom,
•  evidencija o povredama na radu,
•  evidencija o profesionalnim oboljenjima,
•  evidencija o bolestima u vezi sa radom,
•  evidencija o zaposlenima osposobljenim za bezbedan i zdrav rad,
•  evidencija o opasnim materijama koje se koriste u toku rada,
•  evidencija o izvršenim ispitivanjima radne okoline,
•  evidencija o izvršenim ispitivanjima opreme za rad,
•  evidencija o izvršenim ispitivanjima sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu,
•  evidencija o prijavama smrtnih, kolektivnih i teških povreda na radu,
•  evidencija o prijavama profesionalnih oboljenja,
•  evidencija o prijavama bolesti u vezi sa radom,
•  evidencija o prijavama opasnih pojava koje bi mogle da ugroze bezbedan i zdrav rad zaposlenih

Pored navedenih evidencija aplikacija omogućava i:

•  Pojedinačno i grupno formiranje uputa i praćenje njihove realizacije za sve tipove lekarskih pregleda zaposlenih,
•  Evidenciju o izdavanju lične zaštine opreme:
- Propisivanje LZO za radno mesto
- Kreiranje svih tipova zaduženja
- Forimiranje trebovanja
•  Evidenciju vatrogasne opreme.
•  Evidenciju visokonaponske opreme.
•  Evidenciju o podeli sredstava za ličnu higijenu
•  Evidenciju o izvršenim aktivnostima po fizičkim lokacijama.
•  Evidenciju o izvršenim alkotestovima zaposlenih.
•  Kreiranje i izdavanje uputa za rehabilitaciju zaposlenih.

Izveštaji za prikaz podataka unetih kroz evidencije mogu se pokrenuti kroz parametarske forme u cilju ograničenja skupa podataka.

Modul za medicinu rada

Modul Medicina rada, namenjen je da ga koristi zdravstveno osoblje za evidentiranje obavljenih lekarskih pregleda, prijava za rehabilitaciju i bolovanja zaposlenih. Osnovni podaci o pacijentima mogu se preuzimati iz postojeće kadrovske evidencije, ukoliko se zdravstvena ustanova nalazi u okviru preduzeća čije zaposlene pregleda, ili se voditi nezavisna evidencija. Takođe aplikacija podržava integraciju sa modulom Upravljanje rizicima na radu, tako da se uputi za pregled zaposlenih, odmah nakon kreiranja mogu videti u Modulu medicina rada. Ovim se ubrzava rad zdravstvenog osoblja, jer se podaci automatski preuzimaju sa uputa i na osnovu njih se kreira pregled.

Program nudi sledeće mogućnosti:

Ažuriranje podataka o obavljenom lekarskom pregledu:

•  ažuriranje opštih podataka,
•  unos ustanovljenih nalaza i dijagnoza:
- socijalna anamneza,
- nutricionistička anamneza,
- porodična anamneza,
- podaci za žene,
- klinički nalaz,
- polje psihologa,
- rtg,
- ispitane fiziološke funkcije,
- upitnici,
- nalazi specijalista,
- laboratorijski rezultati – krv,
- laboratorijski rezultati – urin,
- biohemijska analiza krvi,
- dijagnoze za pregled,
•  Evidencija prijava za rehabilitaciju,
•  Evidencija bolovanja zaposlenih,
•  Održavanje osnovnih ličnih podataka o pacijentima,
•  Održavanje šifarnika MKB
Program omogućava generisanje različitih vrsta parametrizovanih izveštaja na osnovu unetih podataka o prethodno navedenim evidencijama. Neki od izveštaja koji se mogu dobiti su:

Ažuriranje podataka o obavljenom lekarskom pregledu:

•  Distribucija dana bolovanja po jednom slucaju bolovanja,
•  broj izgubljenih radnih dana po jednom zaposlenom,
•  spisak zaposlenih i izgubljenih radnih sati po mesecima,
•  prosecna stopa odsutnosti na 100 zaposlenih,
•  analiza povreda na radu,
•  analiza hronicnog morbiditeta,

izvestaj o pojedinacnim bolovanjima mkb, itd.

eNABAVKE

Softverski paket za podršku javnim nabavkama - eNabavka namenjen je svima onima koji u svom poslovanju primenjuju Zakon o javnim nabavkama i urađen je u skladu sa njim. Implementacijom ovog paketa omogućava se efikasnije poslovanje u svim segmentima javnih nabavki, dostupnost evidencija sa dnevnom ažurnošću i mogućnost izdavanja verodostojnih izveštaja baziranih na podacima iz celog preduzeća, raspoloživih na zahtev u vrlo kratkom roku.

Paket se sastoji od sledećih podsistema:

•  Komerijalni poslovi – nabavka
•  Šifarnici
•  Izveštaji

Modul za pogonsko knjigovodstvo

Povezana je sa ostalim delovima Aspect sistema..

Omogućava sledeće funkcije:

•  Definisanje ključeva za raspodelu troškova po nosiocima
•  Knjiženje u finansijskom realizuje i knjiženje u pogonskom knjigovodstvu
•  Bilansi pogonskih konta za celo preduzeće i po delovima preduzeća
•  Kartice po pogonskim kontima, mestima i nosiocima troškova, i po datumskim okvirimaASPECT-licensing package

LICENSES NAME FEATURES
APPLICATION SERVER LICENSE equal to the number of users
DATABSE LICENSE oracle database - equal to the number of users (it can be free)
STANDARDNA ASPECT LICENCA equal to the number of users
LICENSE MAINTENANCE the user gets all the new software version and all the extras
LICENSE DEVELOPMENT the user has the right to make changes
REPORTING LICENSE License for users who make the system reports

Clients using the ASPECT solution

  • TENT
  • AMSS
  • Veletržnica Beograd