CISCO PROINTER Collaboration
Prointer IT Solutions and Services doo Beograd kao član grupe IMP Automatika uključen je u nastavak projekta realizacije razvoja i primene informaciono-poslovnog projekta – PROTIS (PROizvodno-Tehnički Informacioni Sistem) u EPS-u.

PROTIS je Proizvodno Tehnički Informacioni Sistem realizovan za potrebe JP EPS. Sistem omogućava povezivanje i centralizovano praćenje performansi i parametara svih proizvodno-tehničkih poslovnih procesa u TE, HE i TE-TO u okviru sistema JP Elektroprivreda Srbije. PROTIS pruža mogućnost menadžmentu da na jednom mestu ima uvid u sve potrebne izveštaje iz domena Uprave za tehničke poslove proizvodnje energije koji su neophodni za upravljanje i odlučivanje. U okviru PROTIS-a, za potrebe praćenja proizvodnje i najvažnijih parametara rada proizvodnih kapaciteta u realnom vremenu, implementiran je SCADA sistem.

Implementacija SAP-a u J.P. Transnafta

U cilju stvaranja uslova za siguran i pouzdan cevovodni transport sirove nafte, obezbeđenja energetske bezbednosti i kontinuiteta snadbevanja, kompanija Prointer IT Solutions & Services je uspešno izvršila projekat implementacije SAP sistema u jednoj od najvažnijih kompanija za obezbeđenje energetske efikasnosti. Izvršena je implementacija sledećih modula:

 • FI – Finansijsko računovodstvo (AA – Osnovna sredstva)
 • CO – Kontroling (Upravljačko računovodstvo)
 • SD – Prodaja i distribucija
 • MM – Upravljanje materijalima
 • HR – Ljudski resursi
 • BC – Osnovne komponente

Implementacija SAP-a u J.P. SDPR Yugoimport

U decembru 2015 godine uspešno je završena implementacija SAP sistema u J.P. SDPR Yugoimport. Zbog svoje kompleksnosti i svih zahteva koje nosi čitava vojna industrija, u kojoj posluje J.P. SDPR Yugoimport, ovaj projekat predstavlja jedan je od najsloženijih projekata, kako na domaćem tako i na tržištu regiona. Uspešno smo savladali organizacione promene i izvršili reinženjering i optimizaciju procesa proizvodnje, nabavke, prodaje, skladištenja, izveštavanja, upravljanja finansijama i upravljanja ljudskim kapitalom. Izvršena je implementacija sledećih modula:

 • FI – Finansijsko računovodstvo (AA – Osnovna sredstva)
 • CO – Kontroling (Upravljačko računovodstvo)
 • SD – Prodaja i distribucija
 • MM – Upravljanje materijalima
 • PP – Planiranje proizvodnje
 • BC – Osnovne komponente
 • HR – Ljudski resursi

Implementacija SAP-a u PD Elektrodistribucija Beograd

Kompanija Prointer IT Solutions & Services uspešno je završila projekat implemetacije SAP poslovnog softvera u PD Elektrodistribucija Beograd . Projekat implemetacije trajao je 11 meseci i obuhvatao je kompletnu isporuku hardverske opreme, SAP licenci, kao i obuku krajnjih korisnika. Kako bi EDB-u bilo omogućeno bolje upravljanje resursima i samim poslovnim procesima u kompaniji, te kvalitetnije korišćenje informacija, a samim tim efikasnije i efektivnije poslovanje, implentirani su sledeći moduli:

 • FI – Finansijsko računovodstvo (AA – Osnovna sredstva)
 • CO – Kontroling (Upravljačko računovodstvo)
 • SD – Prodaja i distribucija
 • MM – Kontroling (Upravljačko računovodstvo)
 • BC – Osnovne komponente

Implementacija SAP-a u PD Elektrovojvodina

U novembru 2014. uspešno je završena imlementacija SAP poslovnog rešenja u PD Elektrovojvodina. Ovim je Elektrovojvodina unapredila svoje poslovne procese, integrisala i samim tim postigla standardizaciju poslovanja, dostupnost, pouzdanost i kvalitet u svim oblastima rada. U periodu od godinu dana koliko je trajao projekat implementacije, učestvovao je projektni tim od 60 članova u rukovođenju projektom implementacije SAP sistema, planiranju, realizaciji i analizi testiranja SAP sistema, instalaciji i monitoringu tehničkog sistema, realizaciji prenosa matičnih i transakcionih podataka i upravljanju organizacionim promenama tokom projekta implementacije. Implentirani su sledeći moduli:

 • FI – Finansijsko računovodstvo (AA – Osnovna sredstva)
 • CO – Kontroling (Upravljačko računovodstvo)
 • SD – Prodaja i distribucija
 • MM – Kontroling (Upravljačko računovodstvo)
 • BC – Osnovne komponente

Ovim uspešno realizovanim projektima dokazali smo da je Prointer IT Solutions & Services apsolutni lider u isporuručivanju ICT usluga na domaćem tržištu.

Implementacija Electronic Payment Management Systema JKP Parking servis

Projekat “Electronic Payment Management System centar” (daljinski obračun i naplata parkiranja putem SMS poruka) u JKP Parking servis za Prointer IT Solutions & Services bio je jedan od najvećih izazova u ovoj godini. Tokom 4 meseca intenzivnog rada uspešno smo sarađivali sa partnerom ProkomSoft na implementaciji rešenja. JKP Parking servisu instalirano je rešenje sa dva modula: Back office aplikacija za administrativne potrebe kontrole korisnika i modul kontole sistema naplate parkiranja na terenu razvijen za PDA uređaje. Tim naših inženjera uspešno je obučio sve korisnike za rad na novim aplikacijama.

Outsourcing računovodstvenih usluga za Ozone a.d

U decembru 2011 godine uspešno je završeno kompletno preuzimanje finansijsko-računovodstvenih poslova preduzeća O zone a.d. Služba računovodstva preduzeća Prointer ITSS je na sebe preuzela kompletan operativni finansijski posao, uslužno plaćanje i obračun zarada za kompaniju Ozone. Pored toga, preuzeto je eksterno izveštavanje, izrada mesečnih izveštaja za potrebe konsolidacije sa matičnom kompanijom NIS ad, kao i izrada mesečnih SAP BPC izveštaja za potrebe Gasprom Njefta.

Implementacija SAP-a u Elektromreži Srbije (EMS)

U saradnji sa SAP WB krajem marta 2012 godine uspešno je završena imlementacija SAP poslovnog rešenja u Elektromreži Srbije (EMS). Postignuto je unapređenje stepena integracije poslovnih funkcija i podataka, fleksibilnost u praćenju finansijskih pokazatelja poslovanja, poboljšanje finansijskog planiranja i izveštavanja. Implementirani su sledeći moduli:

 • FI – Finansijsko računovodstvo (AA – Osnovna sredstva)
 • CO – Kontroling (Upravljačko računovodstvo)
 • SD – Prodaja i distribucija
 • MM – Upravljanje materijalima
 • BC – Osnovne komponente
 • IM – Invesment managment

Napomena: Na ovom projektu smo bili podizvođač. Nosilac posla je bio SAP WB.

Implementacija SAP-a u Bekto Precisa, Goražde

U prvoj polovini 2011 godine uspešno je završena imlementacija SAP poslovnog rešenja u Bekto Precisa iz Goražda, BiH. Postignuto je bolje planiranje i praćenje proizvodnje te ispunjavanju strogih rokova isporuke prema stranim kupcima. Implementirani su sledeći moduli:
Implementirani moduli:

 • FI – Finansijsko računovodstvo (AA – Osnovna sredstva)
 • CO – Kontroling (Upravljačko računovodstvo)
 • SD – Prodaja i distribucija
 • MM – Upravljanje materijalima
 • BC – Osnovne komponente
 • PP – Planiranje proizvodnje

Softver za obračun i naplatu električne energije u PD jugoistok

Energosoft A.D. je zaključno sa januarom 2015 godine upešno privelo kraju prilagođavanje softvera za obračun i naplatu električen energije za sve kategorije kupaca. Prva faza projekta je završena tokom septembra 2013 što je podrazumevalo razdvajanje delatnosti koje se tiču distribucije i snabdevanja električne energije. Druga faza je završena u martu 2014 godine kada je u softver proširen i dorađen sa funkcijama za podršku izlaska komercijalnih kupaca električne energije na tržište. Treća faza projekta je finalizovana tokom januara 2015 godine, sa kojom je zaokružena kompletna podrša izlaska svih kategorija kupaca na tržište. Trenutno je u toku izrada nova redizajnirana verzija softvera na najnovijoj Oracle platfromi u koju su ugrađena sva pozitivna iskustva zadnjih 20 godina rada na poslovima podrške distributerima električne energije u domenu njihovog poslovanja sa naglaskom na sve aktuelne zakonske regulative i funkcionalnosti koje se tiču distribucije, prodaje, obračuna i naplate električne energije za Operatora Distributivnog Sistema, kao i Snabdevača električe energije.

Održavanje rutera i svičeva u firmi "Panonske TE-TO" DOO Novi Sad

Na osnovu ugovora o održavanju stučnjaci Prointer IT Solutions & Services, vrše održavanje elemenata računarske mreže Kupca na 4 lokacije:

 • Direkcija Novi Sad
 • TE-TO Novi Sad
 • TE-TO Zrenjanin
 • TE-TO Sremska Mitrovica

Poslovi koji su uspešno obavljeni do sada, i koji se uspešno obavljaju i dalje, su:

 • Praćenje rada aktivne mrežne opreme (rutera, svičeva), njihovo programiranje u skladu sa potrebama korisnika. Mreža Kupca je izuzetno velika, na 4 lokacije u 3 grada, realizovana aktivnom opremom proizvođača Cisco, Allied Telesis i dr.
 • Projektovanje, realizacija novih delova računarske mreže i uklapanje u postojeću. Unapređenje postojeće računarske mreže u delovima u kojima je to opravdano.
 • Praćenje rada instaliranih softvera, dijagnostikovanje i unapređenje performansi rada istih u komunikacionom delu ukoliko je to potrebno, pre svega softveri zasnovani na Oracle tehnologijama (računarska mreža realizovana je kao jedinstvena na 4 lokacije i u 3 grada, i od izrazite važnosti je optimizacija funkcionisanja softvera u skladu sa kvalitetom komunikacionih puteva).
Održavanje sistemskog softvera sa instalacijom Citrix virtuelnih servera u firmi "Panonske TE-TO" DOO Novi Sad

Na osnovu ugovora o održavanju stučnjaci Prointer IT Solutions & Services, izvšili su instalaciju Citrix virtuelne infrastrukture na serverima Kupca, te vrše održavanje te virtuelne infrastrukture kao i ostalog sistemskog softvera.
Poslovi koji su uspešno obavljeni do sada, i koji se uspešno obavljaju i dalje, su:

 • Izvršena je instalacija virtuelne infrastrukture na 3 lokacije, na Blade i Stand-alone IBM serverima, Direkcija Novi Sad, TE-TO Novi Sad, TE-TO Sremska Mitrovica, sa podešavanjima Citrix Xen infrastrukture.
 • Izvršena je instalacija Xen apps servera sa podešavanjem za Microsoft okruženje.
 • Izvršen je upgrade Citrix Xen servera na najnoviju verziju
 • Vrši se konstantno praćenje i nadzor instaliranog softvera

Vrši se praćenje i nadzor ostalog sistemskog softvera: komunikacioni segment Oracle baza, Komunikacija i sistemski softver različitih virtuelnih arhiktetura Citrix - Hyper V, i dr.

Implementacija Sistema Poslovnih Aplikacija Plus (SPA Plus) u PD TENT Obrenovac

U septembru 2013. uspešno je završena implementacija SPA Plus poslovnog rešenja u PD TENT. Ovim je TENT unapredio svoje procese, zamenio dotadašnji zastareli sistem i proširio podršku poslovnim procesima koji do tada nisu bili aplikativno pokriveni. Svi poslovni procesi su integrisani, sa mogućnošću daljeg proširivanja i nadgradnje. Na ovaj način postignuto je precizno i jednostavno izveštavanje iz različitih delova poslovnog sistema a na osnovu čega se dobija kompletna slika o poslovanju kompanije. Implementacija je trajala dve godine, a na ovom izuzetno složenom projektu učestvovao je tim od 15 inženjera.

Implementirani su sledeći moduli:

 • Finansijsko knjigovodtsvo
 • Materijalno poslovanje
 • Sitan inventar
 • Pogonsko knjigovodstvo
 • Osnovna sredstva
 • Kadrovska evidencija
 • Finansijsko poslovanje
 • Upravljanje rizicima na radu
 • Medicina rada
 • Pogonska evidencija i statistika
 • Vozni park
 • Zarade
 • Poslovi komercijale sa Javnim nabavkama