PROJEKTI

Card image top

Grad Beograd, SAP rešenje za IBK

U okviru uvođenja SAP rešenja za lokalnu upravu i grad BG, izvršena je implementacija za dve grupe indirektnih budžetskih ustanova u toku 2018. i 2019. godine, i to na nivou Sekretarijata za obrazovanje i Sekretarijata za kulturu.

Rešenje za IBK je je integrisano sa postojećim SAP rešenjem na nivou grada i opština i značajno doprinosi jednostavnijem planiranju programskih aktivnosti, odnosno praćenju i kontroli potrošnje budžetskih sredstava.

Na nivou sekretarijata za obrazovanje rešenje je po principu Roll -out implementacije uvedeno u 17 predškolskih ustanova, uz nadogradnju rešenja za potrebe nabavke, pripreme i distribucije hrane za sve vrtiće. Na nivou Sekretarijta za kulturu rešenje je uvedeno u preko 30 institucija kulture kao što su pozorišta, muzeji, biblioteke i sl.

Implementirani su sledeći moduli:

FI – Finansije
FI/AA – Osnovna Sredstva
FI MM – Upravljanje budžetom
CO – Kontoling
PS – Projektni sistem
MM – Nabavka i upravljanje materijalima
Rešenja za robno – Knjigovodstvenu evidenciju koje pokriva proces monitoringa i evaluacije kreiranja obroka u kuhinjama i isporuke prema vrtićima.

Card image top

Javne medijske ustanove RTS&RTV&REM

Projekat je finansirala Evropska Unija sa ciljem unapređenja poslovanja i finansijskog izveštavanja Javnih medijskih ustanova u Srbiji, kao i usaglašavanja standarda sa relevantnom praksom u EU u vezi sa sadržajem i emitovanjem programa. Projekat je obuhvatio i usaglašavanje postojećih rešenja za naplatu RTV takse u RTS i RTV ustanovama.

Sa aspekta unapređenja poslovanja uvedene su inovacije i poboljašanja u postojećem SAP rešenju koje pokriva finansijsko-računovodstveni deo poslovanja u RTS i RTV ustanovama, a u cilju unapređenja izveštavanja implementiran je SAP BW sistem kao osnova za analitičke procese. U okviru REM projekta definisani su standardi za emitovanje sadržaja i kvaliteta informacija i održane obuke zaposlenih u cilju pripreme za primenu politike koja je usvojena za zemlje članice EU.

Projekat je trajao 18 meseci i realizovan u toku 2018. i 2019. godine, a obuhvaćeni su sledeći moduli:

FI – Finansije
FI/AA – Osnovna Sredstva
CO – Kontoling
SD – Prodaja i distribiucija
MM – Nabavka i upravljanje materijalima
HR – Ljudski resursi
TM – Upravljanje putovanjima
Biling – Naplata RTV takse

Card image top

Projekat uvođenja SAP rešenja u Javnu medijsku ustanovu RTV Vojvodina

Projekat uvođenja SAP rešenja u Javnu medijsku ustanovu RTV Vojvodina je imao i jednu specifičnost koja se odnosila na razvoj i primenu rešenja za naplatu RTV takse, tzv. Biling rešenja.

Pored Biling rešenja, projekat je obuhvatio isporuku SAP ERP licenci i implementaciju finansijsko-računovodstvenih modula, modula logistike u domenu prodaje i nabavke ulsuga i materijala, kao i osnovne funkcionalnosti HR modula.

FI – Finansije
FI/AA – Osnovna Sredstva
CO – Kontoling
SD – Prodaja i distribiucija
MM – Nabavka i upravljanje materijalima
HR – Ljudski resursi
Biling – Naplata RTV takse

Card image top

Implementacija SAP ERP rešenja Bekto Precisa, Goražde, BIH

Firma Bekto Precisa iz Goražda se bavi proizvodnjom preciznih alata za brizganje plastike, montažom elektro sklopova i podsklopova, kao i tampon štampom. Zbog složenosti i specifičnosti poslovanja implementacija SAP ERP rešenja je bila veoma zahtevna. SAP rešenje je omogućilo standardizaciju i optimizaciju poslovanja i značajno doprinelo većoj profitabilnosti i konkurentnosti firme na domaćem i inostranom tržištu.

Projekat je završen u toku 2011. godine, a implementacija je obuhvatila module:

FI – Finansije
FI/AA – Osnovna Sredstva
CO – Kontoling
SD – Prodaja i distribiucija
MM – Nabavka i upravljanje materijalima
PP – Planiranje proizvodnje
PS – Projektni sistem
PM – Održavanje pogona
BC – administracija sistema i razvoj layot-a

Card image top

Prointer kao član grupe IMP Automatika uključen je u nastavak projekta realizacije razvoja i primene informaciono-poslovnog projekta – PROTIS (PROizvodno-Tehnički Informacioni Sistem) u EPS-u.

PROTIS je Proizvodno Tehnički Informacioni Sistem realizovan za potrebe JP EPS. Sistem omogućava povezivanje i centralizovano praćenje performansi i parametara svih proizvodno-tehničkih poslovnih procesa u TE, HE i TE-TO u okviru sistema JP Elektroprivreda Srbije. PROTIS pruža mogućnost menadžmentu da na jednom mestu ima uvid u sve potrebne izveštaje iz domena Uprave za tehničke poslove proizvodnje energije koji su neophodni za upravljanje i odlučivanje. U okviru PROTIS-a, za potrebe praćenja proizvodnje i najvažnijih parametara rada proizvodnih kapaciteta u realnom vremenu, implementiran je SCADA sistem.

Card image top

Implementacija SAP-a u J.P. Transnafta

U cilju stvaranja uslova za siguran i pouzdan cevovodni transport sirove nafte, obezbeđenja energetske bezbednosti i kontinuiteta snadbevanja, kompanija Prointer je uspešno izvršila projekat implementacije SAP sistema u jednoj od najvažnijih kompanija za obezbeđenje energetske efikasnosti. Izvršena je implementacija sledećih modula:

FI – Finansijsko računovodstvo (AA – Osnovna sredstva)
CO – Kontroling (Upravljačko računovodstvo)
SD – Prodaja i distribucija
MM – Upravljanje materijalima
HR – Ljudski resursi
BC – Osnovne komponente

Card image top

Implementacija SAP-a u J.P. SDPR Yugoimport

U decembru 2015. godine uspešno je završena implementacija SAP sistema u J.P. SDPR Yugoimport. Zbog svoje kompleksnosti i svih zahteva koje nosi čitava vojna industrija, u kojoj posluje J.P. SDPR Yugoimport, ovaj projekat je jedan od najsloženijih projekata, kako na domaćem tako i na tržištu regiona. Uspešno smo savladali organizacione promene i izvršili reinženjering i optimizaciju procesa proizvodnje, nabavke, prodaje, skladištenja, izveštavanja, upravljanja finansijama i upravljanja ljudskim kapitalom. Izvršena je implementacija sledećih modula:

FI – Finansijsko računovodstvo (AA – Osnovna sredstva)
CO – Kontroling (Upravljačko računovodstvo)
SD – Prodaja i distribucija
MM – Upravljanje materijalima
PP – Planiranje proizvodnje
BC – Osnovne komponente
HR – Ljudski resursi

Card image top

Outsourcing računovodstvenih usluga za Ozone a.d. PROPRINT

Proprint rešenje: • omogućava praćenje obima štampe
• upozorava nas kao pružaoca usluge o količini istrošenosti tonera kako bi smo izvršii blagovremenu zamenu,
• follow-me štampa (kopija izlazi na štampaču na kom se autorizujete)
• zaštićena štampa sa “Find Me” funkcionalnošću,
• štampanje korišćenjem web brauzera bez potrebe za drajverima i mogućnost automatskog rutiranja štampe na osnovu pravila postavljenih od strane administratora sistema.

Proprint nudi još niz mogućnosti koje olakšavaju svakodnevni rad u poslovnom svetu.

Pored instalacije na print server, Proprint softver je moguće instalirati i direktno na multifunkcionalni (MFP) uređaj što omogućava jednostavnu štampu, skeniranje, faksiranje i kopiranje direktno sa MFP uređaja.

Prepustite nama da brinemo o vašoj štampi i učinimo je efikasnom i ekonomičnom. Osim ušteda koje PROINTER nudi putem paušalnog plaćanja, možete izabrati i oblik bez istog povoljnom cenom štampe po kopiji uz uključeno održavanje. Pored ovoga naše Proprint rešenje nudi i druge manje očigledne ali ništa manje značajne mogućnosti daljih značajnih smanjenja troškova štampe u poslovnom okruženju.