CISCO PROINTER Collaboration

PROBILLING

Probilling je aplikativno rešenje obračuna i naplate potraživanja od klijenata po osnovu izvršenih usluga, korišćenja resursa i sl.

Funkcije informacionog sistema pelen su grupisane na sledeći način:

  • Podsistem pretplatničkih odnosa (evidentiranje i ažuriranje podataka o karakteristikama potrošača u funkiji očitavanja mernih uređaja, obračuna i naplate električne energije);
  • Podsistem mernih uređaja (evidentiranje i ažuriranje tehničkih podataka o mernim uređajima, njihovo praćenje kroz tehnooške faze postavljanja kod potrošača , redovnog očitavanja, zamene, baždarenja i odjave, uz podatke o istoriji mernog uređaja);
  • Tarifni sistem (evidentiranje i ažuriranje podataka elementima obračuna i tarifnim stavovima);
  • Podsistem obračuna i naplate, koji se deli na sledeće podsisteme:
    - Obračun i naplata domaćinstva
    - Obračun ostalih kategorija potrošača (naplata i saldo konta ovih kategorija potrošača su deo aplikacije Finansijsko knjigovodstvo).

PROBILLING-paketi licenciranja

NAZIV LICENCI KARAKTERISTIKE
LICENCA ZA APLIKATIVNI SERVER jednaka broju servera u sistemu
LICENCA ZA BAZU PODATAKA oracle baza podataka, može se koristiti i besplatna baza za manje klijente
STANDARDNA PROBILLING LICENCA jednaka broju korisnika
ODRŽAVANJE LICENCI korisnik dobija sve dopune i nove verzije
RAZVOJNA LICENCA korisnik ima prava da dorađuje softver